Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Vedtægter for IC Aalborg

klublogo

§1. Navn

Klubbens navn er Inline Club Aalborg, forkortet IC Aalborg og dens hjemsted er Aalborg kommune.

§2. Formål
Inline Club Aalborg’s formål er følgende:
• At tilbyde medlemmerne mulighed for at dyrke sportsgrenen inline rulleskøjteløb under sikre
og forsvarlige forhold.
• At sikre at aktiviteterne i Inline Club Aalborg arrangeres og udføres i fællesskab samt at give
medbestemmelse og medansvar til klubbens medlemmer, således at alle, der ønsker det, kan
være med til at tage vare på og udvikle klubben.
• At udbrede kendskabet og fremme interessen for denne sportsgren.
• At tilbyde en bred vifte af aktiviteter på rulleskøjter, således der er noget for medlemmer på
alle niveauer af inline rulleskøjteløb, som for eksempel ture, basistræning og undervisning i
speedskating.

§3. Medlemskaber
Stk. 1
Som medlem kan optages alle, der er 15 år eller derover, og som aktivt vil arbejde for foreningens
formål ved at deltage i klubbens aktiviteter.
Stk. 2
Indmeldelse sker ved registrering på klubbens hjemmeside. Klubbens kasserer fører medlemslister,
der en gang om året indberettes til Aalborg Kommune og Danmarks Idrætsforbund DIF/Danmarks
Rulleskøjte Union DRsU.
Stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt til en af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4
Medlemmer har lov til at medtage børn under 15 år på eget ansvar.

§4. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet bringer klubben eller klubbens medlemmer i
miskredit. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5. Kontingent
Til drift af klubbens aktiviteter betales et kontingent for et år ad gangen. Størrelsen på kontingentet
fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves i løbet af januar måned og skal
være betalt inden 1. marts. For at kunne deltage i klubbens undervisning og større arrangementer skal
man være betalende medlem. Dog er gæster velkommen til prøvetræning 3-4 gange, førend de
beslutter sig for evt. indmeldelse.

§6. Klubbens midler
Klubbens midler må kun anvendes til relevante aktiviteter i klubben såsom sociale arrangementer,
uddannelse af instruktører/dommer, licens, tryksager, drift af hjemmeside og deltagelse i turnering og
stævner og lignende. 

§7. Bestyrelsen
Stk. 1
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer over 18 år: formand, kasserer og 3
bestyrelsesmedlemmer. Herudover er der 2 suppleanter, der 
kan deltage i bestyrelsesmøderne. Dog uden stemmeret medmindre de er indkaldt som suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indsættes 1. suppleanten. Udtrædelsen meddeles skriftlig til bestyrelsen. Hvis det er en formand eller kasserer, der går i utide konstituerer bestyrelsen sig selv og der foretages nyvalg ved førstkommende GF uanset om bestyrelsesmedlemmet ikke er på valg.
Stk. 2
Valgbare er alle gyldige medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen eller som gennem fuldmagt tilkendegiver
deres kandidatur. Fuldmagten skal være formanden i hænde inden generalforsamlingen starter.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsesmøderne indkaldes af et bestyrelsesmedlem med mindst 14 dages varsel så ofte det anses
for nødvendigt. Dog skal der holdes mindst 4 møder pr. år.
Minimum 8 dage før mødet informeres medlemmerne herom, således de har mulighed for at få
punkter med på dagsordenen.
Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

§8. Regnskab
Stk. 1
Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12.
Stk. 2
Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren skal på bestyrelsens anmodning redegøre for
regnskabet.
Stk. 3
Regnskabet forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være
revideret af en kritisk revisor (en frivillig person valgt af generalforsamlingen) og bære påtegning
herom.
Stk. 4
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse
af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom kan foreningen kun tegnes af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende
forpligtelser.
Stk. 5
Klubbens midler skal i videst mulig omfang henstå på foreningens bankkonto.

§9. Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udløbet af marts måned hvert år.
Stk. 3
Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel via mail og
offentliggøres på foreningens hjemmeside. Ved indkaldelse skal regnskab (ordinær
generalforsamling) og foreløbig dagsorden offentliggøres.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst
1/3 af klubbens medlemmer skriftligt indsender begæring derom til bestyrelsen sammen med punkter
til dagsorden.
Stk. 4
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
a. Formand/kasserer
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
d. Kritisk revisor
7. Eventuelt
Stk. 5
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftlig i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før skal den endelige dagsorden
offentliggøres.
Stk. 6
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 7
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at der afgår
skiftevis 3 og 2 medlemmer. På lige årstal afgår formand og et bestyrelsesmedlem. På ulige årstal
afgår kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk. 8
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for ét år på den ordinære generalforsamling, hhv. en 1. og en 2.
suppleant.
Stk. 9
Der vælges 1 kritisk revisor for 2 år. Vedkommende er på valg i lige kalenderår.
Stk. 10
Stemmeret har de fremmødte medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse
på generalforsamlingen, ikke ved fuldmagt.
Hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der er i restance med kontingentet, har ikke stemmeret.
Stk. 11
Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller ét medlem forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt.

§10. Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer.

§11. Opløsning
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske ved et flertal på ¾ af medlemmerne på en
ekstraordinær generalforsamling alene med dette formål. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til
stede på dette møde, skal bestyrelsen senest 30 dage herefter indkalde til en ny generalforsamling,
hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Stk. 2
Den opløste klubs midler anvendes i så fald til almennyttige formål for rulleskøjtesporten eller
beslægtede idrætsgrene i Aalborg Kommune.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling, der blev afholdt den 24.6.2012